23 maart 2017

Verplichte inburgering mijlpaal voor Brussel

 

Na jaren van afwegen en bestuderen bereiken we vandaag in Brussel een mijlpaal. Er wordt werk gemaakt van een inburgeringstraject in Brussel, met een verplichtend karakter. Dit werd beslist in de commissie Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Brussels Parlement. De CD&V-fractieleden Paul Delva en Brigitte Grouwels zijn verheugd met deze historische stap voor het inburgeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De CD&V-fractie legt voorts de klemtoon op 3 zaken die zeker meegenomen moeten worden in de uitvoeringsbesluiten en verdere stappen die zullen worden genomen. (i) De inburgeraars moet de keuzevrijheid behouden tussen een Nederlandstalig en een Franstalig traject; (ii) ook mensen die naar België komen in het kader van gezinshereniging moeten een inburgeringstraject volgen; en (iii) er dient uiteraard voldoende aanbod te kunnen gegarandeerd worden.

Paul Delva, fractieleider voor CD&V, verduidelijkt: “We vinden het als fractie belangrijk dat inburgeraars de kans krijgen om in te burgeren, maar vooral ook dat ze deze kans daadwerkelijk nemen. Het inburgeringstraject zien we hoegenaamd niet als een ‘straf’, integendeel, het moet het middel bij uitstek zijn om zich te kunnen voorbereiden op een structureel leven in onze stad en ons land. Onze fractie steunt de idee dat er geen losstaand derde systeem zal komen, maar ingegaan wordt op het bestaande aanbod van de twee Gemeenschappen.”

Keuzevrijheid

Het is vanzelfsprekend dat inburgeraars de keuzevrijheid tussen een Nederlandstalig en een Franstalig traject blijven behouden. Aan de gemeenten wordt de opdracht toegewezen om nieuwkomers neutraal en objectief te informeren over de mogelijke trajecten in de beide talen. “Onze fractie verwacht in het uitvoeringsbesluit en het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie hierover duidelijke richtlijnen. Zal het aanbod gemeenschappelijk bekend gemaakt worden? Welke specifieke dienst zal hiervoor verantwoordelijk zijn binnen de gemeenten?” aldus Paul Delva.

Gezinshereniging

CD&V legt nog een klemtoon op een specifieke groep van nieuwkomers, namelijk zij die naar België komen in het kader van gezinshereniging. De partners van in België verblijvende EU-burgers, maar zeker ook van Belgen zelf, die uit een niet-Europees land rechtstreeks naar België komen, zullen zeker worden onderworpen aan een inburgeringstraject. “We hechten daar specifiek belang aan, omdat we ervan uit mogen gaan dat deze gezinnen een structureel leven zullen uitbouwen in ons land”, aldus Brigitte Grouwels. “We wensen hen dan ook te sturen richting een kwaliteitsvol inburgeringstraject, in hun eigen voordeel.”

Voldoende plaatsen

Een vraag die CD&V zich verder stelt is hoeveel beschikbare plaatsen er zijn en, gelet op het verplicht karakter van het inburgeringstraject, of iedereen die verplicht is een traject te volgen ook wel degelijk een plaats zal kunnen krijgen. “We houden hierover bij het GGC-college vinger aan de pols en verwachten dat het college zich hierover goed informeert”, besluiten Paul Delva en Brigitte Grouwels. 

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?